Η Κρίση στα καναρίνια χρώματος

   ΕΠΙΔΙΏΚΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

To χρώμα στις Ποζιτούρες.

Μια παρουσίαση για την ύπαρξη του χρώματος στα καναρίνια της κατηγορίας Ε. Κατηγορία Ε και χρώμα.